Nieruchomość gruntowa – szczegółowo, acz dość prosto

 

Kontynuując zapoznawanie się z podstawami wiedzy na temat nieruchomości, pora zgłębić zagadnienia dotyczące GRUNTÓW. Wszak na gruncie powstaje WSZYSTKO inne 😉

Nieruchomość gruntowa zgodnie z art. 46 KC oraz art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest to część powierzchni ziemi, która stanowi odrębną własność wraz z elementami składowymi.
 

field-poppy-360673_1920
 
Istotne elementy
*** odrębna własność

*** części składowe – zgodnie z łacińską zasadą “superficies solo cedit” (tj. to co jest na powierzchni przypada gruntowi) wszelkie rzeczy zasiane i zasadzone na gruncie, urządzenia trwale z gruntem związane oraz budynki i części budynków o ile, na podstawie osobnych przepisów nie są one odrębnymi nieruchomościami budynkowymi lub lokalowymi ( o tym będzie osobny POST -śledźcie uważnie).

*** konieczność wytyczenia granic z nieruchomościami sąsiednimi.

*** pojęcie nieruchomości gruntowej NIE JEST tożsame z pojęciem działki gruntu – często mieszane. Sytuacją zazwyczaj częstą jest taka, w której nieruchomość gruntowa należąca do jednego właściciela składa się z kilku działek gruntu.

 
Kodeks cywilny wyróżnia

* grunty rolne – grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej (w tym sadowniczej i ogrodniczej) oraz zwierzęcej (w tym rybnej);
* grunty nierolnicze – grunty, które nie są gruntami rolnymi.

 

Powszechnie przyjmuje się, że za nieruchomość gruntową można zostać uznana tylko taka część powierzchni ziemi, która stanowi wyodrębnioną całość (por. uchwała SN z 28.03.1988 r., sygn. akt III CZP 15/88). W celu wyodrębnienia nieruchomości gruntowej należy wytyczyć granice oraz założyć księgę wieczystą. W przypadku gdy granice nieruchomości gruntowej są sporne, ich przebieg ustala się dokonując rozgraniczenia.
 

UWAGA !

Istnienie formalnoprawnych GRANIC nieruchomości ma większe znaczenie niż faktycznie istniejące, fizyczne granice. Zdarza się ( dość regularnie nawet), że istniejący płot/ogrodzenie znajduję się daleko od prawnie wytyczonej granicy. Stan, który należy brać pod uwagę to ten ujawniony w księdze wieczystej i ewidencji gruntów.

 

Nieruchomość może składać się z jednej lub kilku działek gruntu. Nieruchomość nie musi być jako ciągła część powierzchni ziemskiej. Oznacza to, że nieruchomość gruntowa może składać się z kilku, oddzielnie położonych działek ewidencyjnych, będących własnością tej samej osoby (lub kilku osób) i zapisanej w jednej księdze wieczystej. Jeżeli właścicielowi zależy na wyodrębnieniu konkretnej części ( np. w celu ułatwienia sprzedaży, przekazania działki w darowiźnie) właściciel musi podjąć działania mające na celu określenie granic zewnętrznych przedmiotowej nieruchomości oraz założenie dla niej osobnej księgi wieczystej. Z tym momentem wyodrębniona działka staje się odrębnym przedmiotem własności- osobną nieruchomością. Możliwa jest sytuacja gdy kilka sąsiadujących ze sobą działek ( posiadających wspólne granice) należących do tego samego właściciela posiada wyodrębnione granice i niektóre z nich lub wszystkie posiadają osobne księgi wieczyste. Działki te nie mogą być traktowane jako jedna nieruchomość gruntowa poza wyjątkową sytuacją, w której żadna z badanych działek nie ma założonej księgi wieczystej.

No i jak , zapamiętacie już że działka gruntu TO NIE TO samo co nieruchomość gruntowa, prawda?….
 
 
 

Zapisz

Zapisz

Zapisz


guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Andrzej
Andrzej
7 months ago

Ja mam taki przypadek. “nieruchomość gruntowa”. W rubryce 1.4.1.8 (obszar) jest tylko jedna działka, powierchnia 0,1336 HA. Ale w rubryce 1.5 (obszar) powierzchnia jest 0,1256 HA. Jak to interpretować że powierzchnia jest inna? “Nieruchomość gruntowa” może być mniejsza od jedynej działki, z której się składa? W rubryce 1.4.2 jest budynek, odrębność tak, wydzielone mieszkania z numerami ksiąg. Ale “Powierzchnia użytkowa budynku” jest puste, “części wspólne” też puste!  Pytanie, jak w takim przypadku wyliczyć podatek nieruchomości? Zazwyczaj biorę  (udział mieszkania w budynku) * (całkowita powierchnia budynku), lub (powierzchnia mieszkania) + [(udział mieszkania) * (części wspólne)]. Ale w tym wypadku, w księdze… Read more »